Psykologiske tests

Psykologiske tests

I Askovhus er personalet uddannet i at foretage og anvende resultater fra diverse psykologiske tests, der som udgangspunkt laves ved opstart og afslutning af et forløb i Askovhus.

De psykologiske test har forskellige formål, herunder at:

  • Sikre det rette match mellem det, Askovhus kan tilbyde ift. de udfordringer, en deltager måtte have
  • Afdække symptomer og udfordringer ved opstart, således at behandleren kan tilrettelægge det helt rigtige behandlingsforløb for den enkelte deltager
  • At give feedback ved afslutning på den udvikling, deltageren har gennemgået
  • Dokumentere virkningen af indsatsen med henblik på at forbedre og udvikle praksissen.

Hos Askovhus anvender vi en række forskellige psykologiske tests. De tests, vi anvender, er: 

Beck Depression Inventory (BDI) er et dansk valideret selvrapporteringsskema og screeningsværktøj, der spørger ind til forekomsten af 21 symptomer for depression

Columbia Suicide Serverity Rating Scale (C-SSRS) er en internationalt anerkendt selvmordsrisikovurdering, der foretages af behandler ved behov.

Dialektisk adfærdsterapi-test (DAT-test) er et selvrapporteringsskema, der undersøger brugen af DAT-færdigheder, generelle dysfunktionelle copingstrategier samt dysfunktionelle copingstrategier ift. at bebrejde andre. Oversat til dansk, men er ikke valideret i en dansk kontekst.

Eating Disorder Examination (EDE) er et dansk valideret, semi-struktureret interview, som anvendes til vurdere sværhedsgraden af en spiseforstyrrelse og som et diagnostisk værktøj til diagnosticering af en spiseforstyrrelse

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) er et selvrapporteringsspørgeskema, der globalt opfattes som ‘den gyldne standard’ til at måle spiseforstyrrelsespatologi af anorektisk og bulimisk type.

Skemaet består af fire subskalaer, som måler den aktuelle tilstand og kan give en indikation på risiko for spiseforstyrrelse. Skemaet findes i dansk version, men er ikke valideret på dansk.

Eating Disorder Quality of Life Scale (EDQLS) er et valideret selvrapporteringsskema. Løbende måling af livskvaliteten hos mennesker med spiseforstyrrelser målt på 12 domæner. Der foretages test hver 3.-6. måned, som muliggør evaluering af rehabiliteringens/behandlingens effekter og løbende justering af indsatsen.

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret dialog- og evalueringsmetode. Formålet med FIT er at forbedre kvaliteten og effekten af indsatsen ved at inddrage feedback fra deltageren. FIT indhenter under hver individuel terapisession feedback fra deltageren i form af to tests. Læs mere om FIT her.

Outcome Rating Scale (ORS) vedrører deltagerens oplevede udbytte af indsatsen samt syn på sin livssituation.

Session Rating Scale (SRS) vedrører deltagerens syn på sessionen og behandlerrelationen

Kropsoplevelsesspørgeskema (KOS) spørger ind til kropslige fornemmelser, fysisk aktivitet, figurtjek, kropsbevidsthed og åndedrættet. Udviklet af Askovhus.

Sympton Check List (SCL-90-R) består af 90 symptomspørgsmål og måler graden af psykologiske problemer og psykopatologiske symptomer. Det er en valideret test med danske normtal.

Validering af tests henviser til, at de forskningsmæssigt er afprøvet og testet med høj validitet og reliabilitet. Hvis forskningen bygger på testresultater af en dansk målgruppe, er der tale om validering i en dansk kontekst.

Hør mere …

Har du spørgsmål til et konkret forløb eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud? Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk