Sagt om Askovhus

Udtalelser fra nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Som afdelingslæge på Rigshospitalet 1996-2001 og som overlæge for Klinik for Spiseforstyrrelser 2005-2014 på Gentofte Psykiatrisk afdeling har jeg løbende haft et tæt samarbejde med Askovhus om patienter med alvorlig spiseforstyrrelse.

Nogle af vore patienter havde et behov for langvarig rehabilitering og støtte efter et indlæggelsesforløb, og Askovhus var den eneste institution med erfaring, viden og kapacitet til at varetage denne komplicerede opgave.

Askovhus har altid holdt et højt teoretisk, fagligt niveau, som konsekvent har været knyttet til den konkrete praksis med patienterne. Medarbejdernes engagement i og interesse for at give deres beboere den bedste hjælp har gjort samarbejdet med dem til en fornøjelse gennem årene, og på trods af de ofte tunge og vanskelige sager, vi har diskuteret, har vore møder været præget af humor og overskud.

Thomas Brinck
Psykiater

Som overlæge ved Rigshospitalets Anoreksiklinik, har jeg siden 1993 haft et løbende tæt samarbejde med Askovhus.

Vores patienter med langvarige alvorlige spiseforstyrrelser (ofte også med bidiagnoser) har hørt til de mest vanskelige og komplekse patienter, og disse patienter har ofte behov for langvarig, specialiseret social rehabilitering sideløbende med behandlingen her.

Askovhus har på enestående vis været i stand til at varetage denne rehabilitering, og har udviklet et fleksibelt tilbud med støtteforanstaltninger.

Askovhus’ højprofessionelle tilgang til denne særlige patientgruppe er baseret på viden og langvarig erfaring.

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Askovhus, og deres medarbejdere har stedse været præget af stort engagement og interesse for feltet.

Marianne Hertz
Overlæge, Klinik for spiseforstyrrelser, PCB

Som Overlæge ved Anoreksiklinikken 2002-2017, har jeg samarbejdet med Askovhus.

Som overlæge oplever jeg at Askovhus og den enkelte medarbejder er professionelle i tilgangen til borgere med Spiseforstyrrelser.

Jeg sætter især pris på et meget medinddragende fokus for den enkelte borger, samtidig med en respekt for de planer, der er tilrettelagt af den sundhedsfaglige behandler, hvilket kan være en vanskelig opgave.

Askovhus er hele tiden i udvikling mod at forbedre tilbuddet. Jeg oplever stort engagement og lydhørhed fra den enkelte medarbejder.

I Askovhus kan der skabes unikke tilbud, der forholder sig reelt til borgerens individuelle behov.

Mere end 15 års samarbejde er tegn på en god og vedholdende partner i behandling og rehabilitering for borgere med spiseforstyrrelser.

Og så er de sjove at arbejde sammen med…

Birte Smidt
Overlæge, Anoreksiklinikken, PCK (2002-2017)

Som psykolog ved Gentofte Klinik for spiseforstyrrelser (19xx-2015) og nu i egen praksis som psykolog og supervisor, har jeg samarbejdet med Askovhus.

Askovhus er i Danmark et unikt tilbud til borgere med spiseforstyrrelser: mange års erfaring, tidssvarende uddannelser og indgående kendskab til målgruppen, er samlet i Askovhus’ stab. Hånd i hånd med dette går en altid værdig og direkte menneskelig tilgang til den enkelte borger. Askovhus har desuden en udbygget kontaktflade med relevante organisationer og behandlingssteder.

Som supervisor opleves det som en både inspirerende og meningsfuld opgave at bringe faglighed og nysgerrighed i spil hos Askovhus’ engagerede medarbejdere. Det er desuden fagligt tilfredsstillende at være medspiller i et hus med så mangfoldige tilbud og muligheder såvel som en smidig dynamisk kultur.

Allan Blaabjerg
Psykolog

Som Afdelingssygeplejerske på Anoreksiklinikken (PCK) har gennem mere end 20 år haft et tæt samarbejde med Askovhus omkring udslusning og rehabilitering af langvarigt døgnindlagte anoreksipatienter.

Gennem flere forskellige samarbejdsfora er der oparbejdet en fælles forståelse for kompleksiteten i behandling af svært syge anoreksipatienter – og det efterfølgende rehabiliteringsforløb.

Askovhus arbejder yderst professionelt og målrettet med rehabilitering – og samtidig med stor fleksibilitet i forhold til den enkelte beboers behov.

Askovhus´ mangeårige erfaring og store specialekendskab medvirker til langt mere glidende og trygge udslusningsforløb, end tilfældet er – når patienten ikke kan bevilliges tilsvarende tilbud.

Annette Rothenborg
Afdelingssygeplejerske på Anoreksiklinikken 1997-2017