Botilbud

Botilbud til mennesker med spiseforstyrrelse (§ 107)

Er du i behandling for en spiseforstyrrelse, og har du brug for støtte til at udvikle og træne færdigheder, som kan hjælpe dig til at klare hverdagslivets udfordringer bedst muligt? Så tilbyder Askovhus forskellige former for botilbud, der kan hjælpe dig på vej.

Askovhus rummer tre forskellige boformer, der hver især er udformet til at understøtte specifikke mål i behandlingen og rehabiliteringen, og som alle er tilrettelagt efter forskellige specifikke behov. Her er der tale om bofællesskab, delebolig eller solistbolig.

Overordnet er formålet med botilbuddet rehabilitering af personlige og sociale kompetencer. En spiseforstyrrelse udgør ofte en barriere for at leve et velfungerende liv, og indsatsen er rettet mod at etablere og opretholde en struktureret hverdag med regelmæssig spisning.  Mange har behov for støtte til at klare sig selv i boligen, især i forhold til spisning, indkøb og udadvendte aktiviteter. Ofte er der også behov for støtte til at opnå tilknytning til erhverv og/eller uddannelse. Efter opholdet er man ofte klar til at flytte i egen bolig.

Målgruppen for alle tre boligtyper er mennesker, som lider af en spiseforstyrrelse, ofte i kombination med personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd, angst, depression eller OCD.

Vurderingen af, hvilken boform der er mest egnet for dig sker i samarbejde mellem borgerens kommune, behandlingen i regionen og Askovhus. Som oftest vil en læge eller behandler anbefale en boform, som denne finder mest relevant og virksom i forhold til dine mål og behov. Denne anbefaling formidles til kommunen, hvorefter kommunen træffer den endelige beslutning, som Askovhus støtter op om.

Det er muligt at en borger skifter boform under sit bo-ophold i Askovhus såfremt det vurderes hensigtsmæssigt og understøttende for behandlings- og rehabiliteringsmål. En borger kan eksempelvis flytte fra en solistbolig, hvor borgeren har boet alene, til et bofællesskab, hvis et udviklingsmål for borgeren er at isolere sig mindre og at deltage mere i et fællesskab. En borger kan ligeledes flytte fra et større bofællesskab til en delelejlighed med kun en anden person, hvis et udviklingsmål er at udvikle kompetencer til at bo mere selvstændigt. Der kan desuden være tilfælde, hvor borgerens psykopatologi udspiller sig i en grad, hvor der vil være behov for at borgeren bor alene i en solistbolig efter at have boet med en bofælle, eksempelvis ved svær OCD.

Bofællesskab

I bofælleskabet bor du sammen med andre, der lider af en spiseforstyrrelse samt en studerende

Bofællesskaberne er lokaliseret på Åboulevard 40 i samme bygning, som koordinatorenes kontorer, og ved siden af Dagtilbuddet. Bofællesskaberne består af tre store herskabslejligheder, på 180 m2, hvor der er plads til fire beboere; tre borgere, der lider af en spiseforstyrrelse, samt en studerende, der ikke lider af en spiseforstyrrelse. Alle beboere har eget værelse og deler spisekøkken og bad og toilet.

Målgruppen for denne boform er deltagere, der lider af en spiseforstyrrelse, der kommer til udtryk i restriktiv spisning eller overspisninger uden udrensende kompenserende adfærd. Det er ikke hensigtsmæssigt at borgere, hvis spiseforstyrrelse kommer til udtryk i opkastninger, bor i disse bofællesskaber, da opkastningerne kan være demotiverende for de andre borgeres vej ud af spiseforstyrrelsen. Borgere, der har kompenserende adfærd i form af opkastninger er derfor ikke målgruppen for denne boform, og vil anbefales at flytte i en solistbolig eller i et bofællesskab med en studerende uden en spiseforstyrrelse, der ikke på samme måde påvirkes af adfærden.

Målgruppen for denne boform inkluderer desuden borgere, der har trang til at isolere sig. For disse vil det være virksomt at bo i et større bofællesskab og tættere på dagtilbuddet for at undgå isolation. Denne boform vil desuden være hjælpsom for borgere, der har behov for at være tæt på sin koordinator (eksempelvis yngre borgere). Borgere, der har behov for at udvikle færdigheder til rengøring og indkøb i et tæt samarbejde med personale og med støtte, vil desuden profitere af at bo i denne boform, da der afholdes etagemøder for alle beboere månedligt, hvor emner som rengøring er i fokus, og hvor medarbejdere efter aftale støtter beboerne med indkøb og rengøring i hjemmet.

Den studerende i denne boform har samme profil, som de studerende, der bor i delebolig på Brohusgade (se nedenfor).

Delebolig

I en delebolig bor du sammen med en studerende, som ikke lider af en spiseforstyrrelse.

Deleboligerne er lokaliseret i Brohusgade, som ligger max 10 minutters gang fra Askovhus’ dagtilbud og kontorer og max 5 min. fra Askovhus terapilokaler og grupperum. Deleboligerne består af 12 lejligheder på 66-75 m2. Borgeren deler lejligheden med en studerende, der ikke lider af en spiseforstyrrelse. Hver beboer har eget værelse og deler entré, køkken og badeværelse med den studerende. Til lejligheden hører et loftsrum, og der er vaskefaciliteter i kælderen og gårdmiljø med plæne og grill.

Målgruppen for denne boform vil ofte være borgere der vil have gavn af at udvikle kompetencer til at bo mere selvstændigt og som typisk er ældre end målgruppen af borgerne, der bor i bofællesskabet. Deleboligen egner sig godt til borgere, der på daglig basis har brug for/ og er klar til at træne sociale færdigheder i relation til mennesker, der ikke lider af en spiseforstyrrelse. I deleboligen bliver borgeren kontinuerligt mødt med adfærd, der knytter sig til det at være ung uden en spiseforstyrrelse, hvilket er med til at understøtte borgerens rehabilitering.

De studerende, der bor sammen med borgerne, lider ikke selv af en spiseforstyrrelse og har ikke tidligere lidt af en spiseforstyrrelse. De studerer ikke sundheds- eller socialfagligt arbejde såsom psykologi, ernæring eller socialrådgivning, men derimod eksempelvis statskundskab, matematik eller arkitektur. De studerende repræsenterer således et liv, der ikke er præget af en spiseforstyrrelse men et almindeligt ungdomsliv, der indeholder op- og nedture, stabile spisemønstre, motion, der ikke er tvangspræget, balanceret eksamenslæsning og afslapning. Den studerende har ikke en behandlende rolle.

Solistbolig

I en solistbolig bor du alene. Solistboligerne er lokaliseret i Brohusgade, som ligger max 10 minutters gang fra Askovhus’ dagtilbud og kontorer og max 5 min. fra Askovhus terapi og grupperum.

Målgruppen for solistboligerne er borgere, for hvilke det vil være uhensigtsmæssigt at bo med en anden person grundet komorbide lidelsers sværhedsgrad. Dette kan eksempelvis være ved svær OCD, rengøringstrang eller social fobi. Det er borgerens behandler, der vurderer om et bofællesskab vil være forværrende for borgerens lidelse, eller om det at bo sammen med en anden vil understøtte det næste udviklingsmål. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt for borgerens at bo alene i egen bolig, vil denne anmodning afgøres af borgerens kommune. Askovhus bakker op om afgørelsen og arbejder rehabiliterende herudfra.

Fælles for de tre botilbud

Fælles for de tre botilbud er, at du ugentligt har en aftale med en relationsmedarbejder, hvor I laver mad, spiser sammen og taler om hverdagen.

Relationsmedarbejderne er unge studerende, der er trænet i at støtte dig i boligen og i forbindelse med spisning og aktiviteter. De fungerer som rollemodeller for et almindeligt ungeliv og tager gerne en ung til ung snak med dig om livet i almindelighed.

Relationsmedarbejderen kan også hjælpe med forskellige praktiske gøremål, lægebesøg og lignende.

Mens du bor i Askovhus, er du tilknyttet en fast koordinator, som taler med dig om hverdagslivet og om, hvordan du bedst muligt opnår dine mål. Din koordinator sørger for at holde den røde tråd i hele dit rehabiliteringsforløb, og har kontakten til f.eks. din læge/psykiater, din sagsbehandler og dit jobcenter. Askovhus’ socialrådgiver vil desuden støtte dig i forhold omkring økonomi, uddannelse og beskæftigelse mv.

Ved opstart i Askovhus’ botilbud skal du minimum have en BMI på 18 samt være indstillet på at indgå i botilbuddets rehabiliterende aktiviteter.

For at komme i Askovhus’ botilbud skal du have en bevilling fra din kommune og til visitationssamtale, så vi kan sammensætte det bedst mulige tilbud til dig.