ASKOVHUS SØGER TRE PSYKOLOGER TIL BEHANDLING AF PERSONER MED SPISEFORSTYRRELSER

Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til voksne med spiseforstyrrelse, hvilke bl.a. inkluderer botilbud, beskæftigelsestilbud, færdighedstræningsgrupper og individuel terapi. Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og i Feedback Informed Treatment (FIT).

Askovhus søger lige nu to projektansatte psykologer samt en psykolog til et barselsvikariat, da vi er i gang med at udvikle en ny indsats med satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til voksne med spiseforstyrrelsen BED (binge eating disorder).

JOBBET SOM PROJEKTANSAT PSYKOLOG

Askovhus’ nye BED-tilbud baseres på terapeutiske DAT-forløb, som består af individuelle samtaler og færdighedstrænings-grupper. Forløbet vil desuden omfatte en pårørendeindsats med færdighedstræning. Vi søger derfor to psykologer, der bl.a. vil tage del i at udforme og udvikle DAT-behandlingsindsatsen samt varetage individuelle og gruppebehandlingsforløb med målgruppen samt deres pårørende. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med personer med spiseforstyrrelse, herunder BED.

ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR BL.A. AF:
Udvikling af DAT-behandlingsforløb til voksne med BED
Individuelle terapiforløb ud fra DAT
Færdighedstræning i gruppe ud fra DAT til målgruppe og pårørende
Afholdelse af visitationssamtaler
Varetagelse af psykologiske undersøgelser
Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 15 personer
Deltagelse i medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter

JOBBET SOM BARSELSVIKAR

Som psykolog ansat i barselsvikariat får du bl.a. ansvaret for individuelle terapiforløb med unge og voksne fra målgruppen, og du vil blive tilknyttet forskellige DAT-forløb.

 ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR BL.A. AF:
Individuelle terapiforløb ud fra DAT
Færdighedstræning i gruppe ud fra DAT
Afholdelse af visitationssamtaler
Varetagelse af psykologiske undersøgelser
Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 15 personer
Deltagelse i teammøder og andre faglige aktiviteter

GENERELT FOR BEGGE STILLINGER

Som psykolog i Askovhus vil du få mulighed for at få udviklende, faglige udfordringer og et tæt teamsamarbejde kombineret med selvstændige opgaver og forløb. Du vil blive tilknyttet en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af bl.a. syv psykologer, to socialrådgivere, miljøterapeutiske medarbejdere og forløbskoordinatorer med uddannelsesbaggrunde som socialpædagog, sygeplejerske og fysioterapeuter. Du vil deltage i tværfaglig og individuel supervision, medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter. DAT-referencerammen fordrer, at du har kendskab til, erfaring med eller interesse for dialektisk adfærdsterapi, herunder i miljøterapi, da det vil være en del af det daglige arbejde at understøtte anvendelsen af DAT i alle indsatser i Askovhus.

DET ER EN FORDEL, AT DU:
Har kendskab til og evt. erfaring med DAT og FIT
Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle
Kan skabe en tillidsfuld terapeutisk alliance med målgruppen
Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde
Kan bevare ro og overblik, når der er travlt

VI TILBYDER:
En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med behandling og rehabilitering til personer med spiseforstyrrelse
Ansvar og medindflydelse
Supervision og kurser
Faglig sparring med samarbejdspartnere
En kultur med engagerede kollegaer
At være en del af NGO’en AskovFonden

ANSÆTTELSESVILKÅR OG -PROCEDURE

Alle stillingerne er på 37 timer. Projektansættelserne løber frem til udgangen af 2021 med mulighed for forlængelse. Barselsvikariatet løber frem til december 2019. Ansøgningsfrist for alle tre stillinger er fredag d. 25. januar 2019 kl. 12 og ansættelsessamtaler afholdes mandag-tirsdag d. 28.-29. januar. Tiltrædelse snarest muligt, dog senest 1.3.2019.

Ansøgning og CV sendes igennem anbefaljob.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Yderligere oplysninger om Askovhus findes på askovhus.dk og på facebook.com/Askovhus.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Line K. Sidenius på mail: lks@askovhus.dk.

FAKTA OM ASKOVFONDEN
AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum.

Læs mere på askovfonden.dk.